Μεθοδολογία

Οι τιμές FPC (€ / 100 χλμ.) συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων υπολογίζονται με τον ακόλουθο τύπο:

Στο πλαίσιο αυτής της Υποστηρικτικής Δράσης, οι κατηγορίες οχημάτων, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς τιμών της FPC, είναι οι ακόλουθες:Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στη κατανάλωση συνδυασμένου κύκλου μετρημένη κατά WLTP για το πρώτο σε πωλήσεις όχημα για κάθε τύπο καυσίμου και κατηγορία αυτοκινήτου. Το όχημα, το οποίο ήταν το πρώτο στην πώληση το τελευταίο έτος για κάθε κατηγορία και τύπο καυσίμου, επιλέχθηκε για τους υπολογισμούς.

  • Όχημα ενός καυσίμου: ένα όχημα που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί κυρίως με ένα είδος καυσίμου
  • Αμιγώς ηλεκτρικό όχημα (PEV): όχημα εξοπλισμένο με κινητήρα που περιέχει αποκλειστικά ηλεκτρικές μηχανές ως μετατροπείς ενέργειας πρόωσης και αποκλειστικά επαναφορτιζόμενα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ως συστήματα αποθήκευσης ενέργειας πρόωσης
  • Όχημα κυψελών υδρογόνου (FCV): όχημα εξοπλισμένο με κινητήρα που περιέχει αποκλειστικά κυψέλες υδρογόνου και ηλεκτρικές μηχανές για μετατροπή ενέργειας πρόωσης

Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στη μέση τιμή καυσίμου κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, οι οποίες εκφράζονται σε ευρώ/εθνικό νόμισμα ανά μονάδα καυσίμου. Δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές στις προδιαγραφές της αγοράς των καυσίμων ανά κράτος μέλος, συνιστάται στα κράτη μέλη να επιλέγουν τα καύσιμα αναφοράς τους για τον υπολογισμό των τιμών FPC. Τα επιλεγμένα καύσιμα αναφοράς παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα κάθε κράτος μέλος. Η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους τύπους φορτιστή σε επίπεδο κράτους μέλους. Συγκεκριμένα, κάθε κράτος μέλος επιλέγει τους διαθέσιμους τύπους φορτιστή μεταξύ των ακόλουθων επιλογών:

  • Οικιακός φορτιστής
  • Φόρτιση σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης / εργασιακό χώρο
  • Φορτιστής ημι-κοινόχρηστου χώρου
  • Φορτιστής κοινόχρηστου χώρου
  • Τάχυ-φορτιστής

Έπειτα, καθορίζουν τη μέση τιμή για κάθε τύπο φορτιστή σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα σε €/kWh και το ποσοστό χρήσης αυτών των τύπων από τους καταναλωτές για τους τελευταίους τρεις μήνες. Στη συνέχεια, ο υπολογισμός της μέσης τιμής ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται με την προσθήκη της μέσης τιμής κάθε τύπου φορτιστή, πολλαπλασιαζόμενη με το ποσοστό του χρήσης του φορτιστή. Η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:


Για την περίπτωση της Ελλάδας, που η προαναφερθείσα προσέγγιση δεν είναι εφικτή, παρουσιάζονται δύο τιμές σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή η μέση τιμή χρέωσης οικιακού φορτιστή και η μέση τιμή κοινόχρηστης χρέωσης.